ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทัศพร คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกษมศรี อินอะนันต์
ครู ค.ศ.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

บุญช่วย ศรีสมพร
ครู ค.ศ.๓ ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจิรศักดิ์ บุญรอง
ครู ค.ศ.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรัชนี จันทร์แสน
ครู ค.ศ.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ