ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ติละกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 14 ธ.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระคติ ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2548 – 14 ก.พ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิถุนายน 52
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หลักบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายธีวราช อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศพร คำปลิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน