ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : บุญช่วย ศรีสมพร
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๓ ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0910152922
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล