ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทัศพร คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกษมศรี อินอะนันต์
ครู คศ.3

บุญช่วย ศรีสมพร
ครู คศ.3

นายจิรศักดิ์ บุญรอง
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี จันทร์แสน
ครู คศ.3