ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิตสุภา จันทะศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย