ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิระศักดิ์ บุญรอง
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี จันทร์แสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์