ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายหวัน จันทะแจ่ม
ช่างไม้ 4

นายบรรจง อินทะศรี
พนักงานราชการ

นายสุริยันต์ บัวพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ