ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเกษมศรี อินอะนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณนิศา วันศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายธวัชชัย บุดดา
พนักงานราชการ