ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเกษมศรี อินอะนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณนิศา วันศรี
ครู คศ.1

นายธวัชชัย บุดดา
พนักงานราชการ