ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญญาภา พิชัย
ครูผู้ช่วย