ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญญาภา พิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ