ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญช่วย ศรีสมพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนากร พิกุลทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0