ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวลัยลักขณา สุจริตภักดี
ครู คศ.3