ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา นิวาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิพล อุทัย
ครูอัตราจ้าง

นางวิราณี พิกุลทอง
ครูผู้ทรงคุณค่า