ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา นิวาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิพล อุทัย
ครูอัตราจ้าง