ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงค๋ลักษณ์ สาธุการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิโสภา บุญพอ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนิภาดา พานะรมย์
ครู คศ.1