ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสายยนต์ ประครองใจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมุน สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางติ๋ว บัวงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผูู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ สาลีวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภากร ยติกิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชนะ พวงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ศรีสมพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศพร คำปลิว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :