ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมานิตา มีพันธ์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพฤษา ฟองบาลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา จันทะโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรวุฒิ เครือมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรัญชัย สุธิผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ ช่างโม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5